Wednesday, 27.11.2019. – Opening ceremony – Serbian Medical Society 

Thursday 28.11.2019 – Friday 29.11.2019Hotel M